Romarbrevet

Fakta

Detta är ett mycket viktigt brev som betytt mycket för förståelsen av vad den kristna tron är. Bland anant fick Martin Luther sitt uppvaknande för vad evangeliet är genom Rom 1:16–17. Vers 1:17 kan sägas vara kärnan i brevet. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron. R

omarbrevet är skrivet av Paulus, det betvivlas inte. Den vanligaste uppfattningen är att han skrev brevet år 57 i Korint, mot slutet av sin tredje missionsresa. Paulus var en förföljare av de kristna tills han möter den uppståndne Jesus i en syn på väg till Damaskus. Han söker sig vi flera tillfällen till Petrus och Jakob, Jesus bror i Jerusalem för att kontrollera att de har samma evangelium som han och få bekräftat att Jesus har uppstått. Av detta kan vi veta att tron på Jesus uppståndelse var fast grundad i Jerusalem högst två år efter korsfästelsen. Paulus var en mycket engagerad missionär, skicklig teolog och flitig brevskrivare.

Bakgrund: Paulus har Guds uppdrag att föra evangeliet till hedningarna, d.v.s. icke-judar och skriver nu till de kristna i Rom, imperiets huvudstad. Han vill dels förbereda dem på att han tänker komma till dem på en missionsresa till Spanien, dels vill han undervisa dem p.g.a. de spänningar som råder i församlingen. Kristendomen har kommit till Rom utan att någon apostel har grundat församlingen. På 40 talet finns det kristna i staden. Paulus känner flera som till hör församlingen, vilket framgår av alla som nämns i hans sluthälsning.

Nycklar/struktur

Nycklar
Kyrkan i Rom var en gemenskap som bestod av både judar och icke-judar, och icke-judar var i majoritet. Det fanns konflikter mellan dessa grupper. Det var inte i första hand en etnisk, utan en teologisk konflikt om vår status inför Gud, om lagen och frälsningen. Bakom etniska och kulturella skillnader handlade det om kristendomen var en del av judendomen och alla kristna skulle följa den judiska lagen, eller om kristendomen stod på egna ben och ett lagfritt evangelium styrde. Det fanns ”svaga och starka”, de ”svaga” fördömde att Paulus inte observerade alla ceremoniella föreskrifter som till exempel matlagarna. De ”starka” som trodde på ett fritt evangelium föraktade dem som för sitt samvete skull följde de judiska reglerna. De judiska kristna var stolta över sitt rika arv och de ”hedniska” kristna över sin frihet och de behövde alla mycket ödmjukhet mot varandra. Denna spänning, med både dess teologiska och dess praktiska konsekvenser, kan märkas i hela romarbrevet.

Brevet struktur

1:1–17 Paulus presenterar sig och evangeliet
1:18–3:20 Guds rättfärdighet och vrede över synden visar på det totala behovet av frälsning för både judar och hedningar.
3:20–5:21 Guds frälsande rättfärdighet ges genom tron. Den illustreras genom Abrahams tro och bekräftas av det som kommit genom Adam och som i nutid har rättats till genom Jesus.
6:1–8:39 Nådens triumf, livet i frälsningen. Förutsättningar, kampen och kraften i det kristna livet.
9:1–11:25 Utkorelsen till frälsning. Guds handlande är suveränt, människan har ansvar för att hur man ställer sig till evangeliet. Israel är inte slutgiltigt förkastat.
12–15:23 Hur man lever i frälsningen. Den kristne som tjänar andra, som medborgare, som ett syskon bland andra i kyrkan. ”Svaga” och ”starka” måste älska varandra.
16:1–27 Hälsningar och sammanfattning av evangeliet.

Av: Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling