Mika

– Du har fått veta vad det goda är

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Profeten Mika kom från Moreshet, en ort som låg cirka 35 kilometer sydväst om Jerusalem. Han framförde ett budskap från Gud till både det nordliga riket Israel och till Juda i syd.

Tid: Cirka 737–696 före Kristus. Mika var verksam samtidigt som Jesaja och Hosea. Texten tillkommer på den så kallade “axialtiden” (cirka 800–500 före Kristus) då många världsreligioner genomgick en förvandling där betoningen övergick från offer, riter och ceremonier till en större betoning på metafysik och etik, i synnerhet en betoning på personliga dygder. Detta syns tydligt i bland annat Mika 6:6–8.

Bakgrund: Stormakten Assyrien ter sig allt aggressivare i öst och erövrar många grannländer. Mika profeterar om Assyriens erövring av Israel och dess huvudstad Samaria år 722 före Kristus. (Mika 1:6–7); och Assyriens belägring av Jerusalem år 701 f.Kr. (Mika 1:10–16; 2:4–5; 5:5–6). Profeten förutser även exilen i Babylonien (Mika 3:12; 4:10) och hemkomsten till Jerusalem efter exilen (Mika 4:6, 10).

Den assyriska erövringen av Israel ledde till en våg flyktingar som kom till Juda. Ledarna i Juda levde redan med mycket press med stora utgifter för både försvar skatter som måste betalas till den assyriske kungen.

Nycklar

Samaria: Samaria var huvudstaden i det norra riket Israel. Staden erövrades av assyrierna år 722 före Kristus och så småningom blev en viktig stad i den romerska provinsen Samarien.

Förbundet med Abraham: Mika slutar med en bekräftelse på förbundet Gud slöt med Abraham i 1 Moseboken 15 (Mika 7:20). Förbundet innebar bland annat ett trefaldigt löfte: att Abraham skulle bli far till ett stort folk, att folket skulle ärva landet, och att Gud genom Abrahams släkt skulle välsigna hela världen.

Apropå landet: Trots att folket skulle missta landet på grund av synd (Mika 1:16; 2:4, 9-10; 4:10; 5:1; 7:2) skulle Gud så småningom återföra folket till landet (Mika 2:12; 4:6, 10).

Apropå välsignelsen: Gud ska hålla sitt löfte om att välsigna hela världen genom Abrahams släkt (Mika 4:1–5; 5:4–5; 7:12). Denna välsignelse blir tydligast i den utlovade Messias som profeteras i kapitel 5.

Israels och Judas synd: De vanligaste synderna är avgudadyrkan (Mika 1:7; 5:12-14) och social orättvisa (Mika 2:1-2, 9; 3:1, 8-11, 6:10-11; 7:3).

Av: Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.