Psaltaren

Ladda ner hela veckans bibelläsning här (pdf).

Fakta

Författare: Psaltaren är en antologi med psalmer och böner av flera olika författare. Ungefär hälften av de 150 psalmerna tillskrivs kung David, men också andra namn nämns och flera av psalmerna är anonyma.

Tid: Psaltaren som bok är med allra största sannolikhet tillkommen i etapper och innehåller psalmer från vitt skilda tider. De äldsta psalmerna är från 1000-talet före Kristus, de yngsta troligen betydligt yngre.

Bakgrund: Oftast har man tänkt sig att Psaltaren som bok är redigerad för bruk i det andra templet, alltså från 500-talet före Kristus. Den kallas också ibland för Det andra templets bön- och sångbok. Att psalmerna brukats i gudstjänst framgår på olika sätt av framför allt deras överskrifter. Men troligen har en förskjutning skett så att Psaltaren alltmer kommit att bli också en bön- och lärobok för enskilt bruk.

Nycklar

1. Gud
I centrum av Psaltaren står Gud själv. Det är han som tilltalas. Det är till honom som böner och sånger riktar sig. Det är också erfarenheten av hans svar som noteras.
När psalmisterna ber eller sjunger om Gud beskriver de honom också. Det är fullt möjligt att få en bild av Gud genom att läsa Psaltarens psalmer. Det gäller både hur han beskrivs: barmhärtig, nådig, stor i mildhet, lyssnande, den som svarar på bön och så vidare. Och det gäller de namn som han ges: klippa, starkhet, fäste, borg, konung och många fler.

2. Människan
Om Gud är den ena huvudpersonen i Psaltaren är människan den andra. Det är människan som ropar, ber, lovsjunger, klagar, hyllar, vädjar. Det är hon som uttrycker sin nöd och sin glädje. Det är hon som tackar både för egen del och för folkets del. En del psalmer är klart individuella; andra psalmer är kollektiva, formulerade för många att stämma in i.

3. Bönens mångfald
Ett påtagligt drag i Psaltarens psalmer är att de är så olika. Det handlar inte om någon entydig skrift i meningen att allt är variationer på samma tema. Tvärtom speglar psalmerna livets olika och mångahanda situationer. Det finns stor frimodighet i de utmanande klagopsalmerna och stor glädje i de uppfriskande lovsångerna. Däremellan finns tackpsalmerna som uttrycker tacksamhet både för vad Herren gjort för individer och för folket som helhet. Och så finns de undervisande psalmerna. De som med hjälp av historien undervisar om hurdan Gud är, och de som mer konkret påminner om till exempel hur underbara Guds bud är.

Av: LarsOlov Erikssn, lektor på Johannelunds teologiska högskola.