Kolosserbrevet

– Jesus är huvudet för alla härskare och makter

Fakta

Författare: Paulus och Timotheos står som författare, men stilen och bilden av kyrkan tyder på att det kan ha skrivits av någon av Paulus medarbetare – kanske Timotheos – eller av en av Paulus lärjungar lite senare. Flera av Paulus medarbetare nämns i brevet, bland annat Epafras som grundade församlingen i Kolossai.

Tid: cirka 60-talet efter Kristus

Bakgrund: Författaren skriver till den unga församlingen i Kolossai för att stärka dem i tron på Kristus och för att varna för de ”vishetsläror” som florerar där, troligen en form av gnosticism. Fokus i brevet är att Jesus Kristus är Guds mysterium, den störste och mäktigaste, och att de som tillhör honom – kyrkan, Kristi kropp – inte behöver frukta eller tillbe andra ”kosmiska makter” eller falla för de aktuella vishetslärorna.

Nycklar

Ett av de så kallade ”fångenskapsbreven”. Författaren sitter i fängelse när brevet skrivs.

Gnosticismen, som man tror att den omnämnda vishetsläran härstammade från, har fått namn efter ordet gnosis på grekiska som betyder kunskap. Gnosticism är ett samlingsnamn på flera olika läror som förekom vid den här tiden i Medelhavsområdet, med den gemensamma nämnaren att de hade en dualistisk syn på världen och tillvaron. Man trodde att en sann, god gud hade skapat andevärlden som därför var god, och att en ond gud, ”demiurgen” skapat all materia, som var ond. Människan räknades som god, en ”gudagnista” av samma slag som den gode guden, men fångad i den onda materian. Kroppen räknades alltså som något ont och frälsningen innebar att befrias från den, genom kunskap – gnosis – om sitt sanna jag, ”gudagnistan”.

Kolossai hade länge varit en viktig stad i Lykusdalen (nuvarande västra Turkiet) men vid den uppskattade tiden för brevets tillkomst hade staden förlorat mycket av sin betydelse och förstördes av en stor jordbävning under tidigare delen av 60-talet.

Av: Linnéa Vikström, präst i Hortlax församling.