Jobs bok

”Jag vet att min befriare lever” (Job 19:25a)

Fakta

Författare: Som så ofta när det gäller Gamla testamentets böcker är författaren till Jobs bok okänd. Det finns i skriften inga antydningar om vem som skulle ha skrivit eller sammanställt boken. Det enda vi kan veta är att författarens språk är egenartat och att boken hör till den grupp som brukar kallas vishetsskrifter.

Tid: Liksom i frågan om författare är vi okunniga om när boken kom till. Bland forskare råder ingen enighet, och förslagen varierar mellan att det är en mycket gammal bok till att den har tillkommit sent i Israels historia.

Bakgrund: Det tema som behandlas i Jobs bok är tidlöst. Det handlar om varför den rättfärdige får lida. Eller: varför Gud tillåter att den som tror på honom och litar på honom ändå måste dela världens lidande. Svaret ges i form av en ramberättelse om den rättfärdige Job och en omfattande dialog mellan honom, hans vänner och slutligen Gud själv. Berättelsen har flera plan: en del utspelas i den himmelska världen, annat äger rum på jorden. Och ibland möts de två när Herren och Job samtalar.

Nycklar

Job: Den person som gett namn åt boken och som är dess ena huvudperson heter alltså Job. Han beskrivs som en rättfärdig och oförvitlig man som drabbas av outgrundlig olycka. Hans vänner försöker övertyga honom om att olyckan beror på något fel som han har gjort. Men Job vägrar att acceptera deras förklaringsförsök och framhärdar i att han är oskyldig. Till slut ger också Herren honom rätt.

Vännerna: I tur och ordning framträder några av Jobs bekanta. I längre och kortare monologer framför de sina teorier om varför Job får lida. Deras teologi bygger på den så kallade vedergällningens princip. De lidanden Job utstår måste bero på att han har gjort något orätt som nu får sitt straff. Till en början är deras ord tänkta som tröst, men eftersom Job vägrar att godta deras förklaring övergår orden snart till anklagelser.

Herren: Mot slutet av Jobs bok återkommer flera tal av Gud själv. Det står att ”Herren svarade Job ur stormen” (Job 38:1). Innehållet i gudstalen är att en människa inte kan helt förstå livets och lidandets och Guds vägar. Inför denna undervisning från Guds sida inser Job att han ”har talat om det jag inte begriper” (Job 42:3b).

Lidandet: Trots att det stora ämnet i Jobs bok är lidandet ger boken inget riktigt svar på lidandets gåta. Det förblir just gåtfullt, outgrundligt. Precis som Gud själv är outgrundlig.

Av: LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.